МАКС ТРЕЙД ОНЛАЙН
Количка

Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита Acti 9 Vigi iC60 2P 25A 30mA тип АС

Дефектнотокова защита Vigi iC60 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита Vigi iC60 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита Vigi iC60 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита Vigi iC60 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита Vigi iC60 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита Vigi iC60 25A 2P Acti9
Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита Acti 9 Vigi iC60 2P 25A 30mA тип АС
 • Статус: В наличност
 • Производител: Schneider Electric
 • Код: A9V41225
Цена:
127.00 лв.
2 години гаранция
пълните условия за гаранция прочетете тук

Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита Acti 9 Vigi iC60 2P 25A 30mA тип АС

Acti 9 Vigi iC60 Дефектнотокови защити

Част от 9 Series

Открийте Acti 9 Reflex iC60: Концепцията всичко в едно автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции до 63А

Характеристики

Acti 9 Reflex iC60 автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции за монтаж на DIN шина осигуряват абсолютна сигурност, оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот чрез:

 • VisiSafe: абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място и поддръжка на инсталациите.
 • Изолационен клас 2: безопасност за оператора и неквалифицирания персонал.
 • VisiTrip: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване.
 • Директна връзка към PLC контролер благодарение на вградените електрически аксесоари за максимална съвместимост със системи за енергиен мениждмънт (EMCS).
 • Вградена функция за заключване осигуряваща максимална безопасност при поддръжка.
 • Дефектнотокова защита тип Vigi модул от гамата Acti 9, пълна имунизация към смущения: повишена непрекъснатост на работата, особено в замърсени мрежи и агресивни среди.
 • Интегриран отдалечен контрол с три режима на работа за маскимална гъвкавост и възможност за надграждане на електрическите инсталации.

Технически данни:

 • Номинален ток: 10, 16, 25, 40 и 63А
 • Изключвателна възможност: 10kA за Reflex iC60 N и 15kA за Reflex iC60 H
 • Криви на изключване: B, C, D
 • В съответствие със стандарт IEC/EN 60947-2, серитифициран от официални регулаторни органи
 • Пълна координация с дефектнотоковите защити от гамата Acti 9 и прекъсвачи с лят корпус Compact NSX
 • Подходящ за изолирация в съответсвтие с индустриалния стандарт IEC/EN 60947
 • Напрежение: до 400 Vac, изолационно напрежение: 500 V
 • Дефектнотокова защита тип Vigi модул (опция): Vigi iC60
 • Вградени аксесоари: контакти за статус и индикация (OF и SD)
 • Аксесоари (опция): 24/48V DC-AC адаптор

Ползи

Ефективността, която заслужавате

Reflex iC60 е уникална концепция, която комбинира следните фунции:

 • Защита на веригите от късо съединение
 • Защита на веригите от претоварване
 • Изолация съгласно индустриалните стандарти
 • Отдалечен контрол чрез самозадържащо и/или импулсно управление
 • Индикация Отворено/Затворено и статус Сработил чрез свободните контакти
 • Интерфейс за връзка с PLC контролер или BMS система (съгласно IEC 61131)
 • Задаване на управляващи команди в опростена конфигурация

Абсолютна сигурност на веригите чрез VisiSafe, гъвкавост на контролния режим, лесна инсталация в контролирана среда чрез директен интерфейс към PLC или BMS,

Оптимална непрекъснатост на работата с VisiTrip,


Лесна инсталация с до 50% по-малко опроводяване, с грижа към околната среда със 100% рециклируеми и възобновяеми компоненти

Приложения

Крайно електроразпределение ниско напрежение

 • защита и контрол на електрически вериги за управление на осветлението във всякакви индустриални и административни сгради и инфраструктури
 • защита и отдалечен контрол на неприоритетни вериги като част процеса на управление на товари
 • защита и отдалечен контрол на електрически товари с няколко превключващи операции
 • частично подходящ за 230 Vac отдалечен контрол и стандартно сигнализиране или чрез нисковолтов интерфейс за връзка с PLC контролер или BMS система

Избор на дефектнотокова защита. Принципи при проектиране и изпълнение на електрически инсталации.

Как надеждно да защитим хората?

Ако човек неволно се докосне до части от електрическатаинсталация, които нормално се намират под напрежение (директендопир) през неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка надесетки милиампери, което означава, че автоматичният прекъсвачили предпазителят няма да изключат и следователно не могат дазащитят човека в такъв случай. Единственото сигурно средство зазащита в случая е дефектнотоковата защита.

Установено е, че протичането на ток с големина над 30 mA презчовешкото тяло може сериозно да застраши здравето и живота начовек.

Следователно дефектнотокова защита с чувствителност 30mA есигурно средство за защита на хората от поражение от електрическиток.

Чл. 1796 от Наредба No3 за устройството на електрическите уредбии електропроводните линии* предвижда в токови кръгове, откоито се захранват контактни излази, да се използватдефектнотокови защити** с номинален ток на сработване не поголям от 30mA.

Защо е необходимо да се предвижда защита срещу индиректен допир?

При повреда на изолацията между фазен проводник и метален корпусна електроуред може да възникнат опасни допирни напрежениямежду корпуса и земята. Ето защо веригата на повреденияелектроуред трябва да бъде изключена по най-бързия начин.

За номинално напрежение 220V времето за изключване не трябва дае по-голямо от 0,4s.

Според Чл. 1790 от Наредба No3 трябва да се провери далиавтоматичният прекъсвач или предпазителят гарантират време заизключване на повредения консуматор под 0,4s, което означавада се провери дали токът на повреда по контура фаза – защитенпроводник е достатъчно голям за да предизвика мигновенотоизключване на автоматичния прекъсвач. При малки стойности натока на повреда ако това условие не е изпълнено задължителнотрябва да се използва дефектнотокова защита, която щегарантира навременното изключване на повредения консуматор.

Каква защита трябва да се предвиди срещу риск от пожар?

Голям процент от пожарите в сгради се дължат на повреди визолацията на електрическата инсталация. В мястото на повредатапротича ток на утечка към земя. Доказано е, че при стойност на тозиток над 500 mA се създава сериозен риск за възникване на пожар.

Тъй като ток с такава стойност не може да предизвика изключванетона защитаващия автоматичен прекъсвач, навременното изключванена повредения участък може да бъде гарантирано само с прекъсвач затокове на утечка (дефектнотокова защита).

За защита от пожар по електрически причини Чл. 1801 от наредбаNo3 препоръчва дефектнотокова защита с ток на сработване непо-голям от 300 mA.

Къде трябва да се предвижда дефектнотокова защита?

Според Наредба No3 дефектнотокова защита с чувствителност 30 mAзадължително трябва да се използва и в следните случаи:

– За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, вкоито могат да се включват преносими електрически уреди –чл. 1789.

На практика това са всички контактни излази с общопредназначение в жилищни сгради, хотелски стаи, офис сгради,сервизни помещения и др.

– За защита на токови кръгове, захранващи контакти в помещенияс повишена опасност и особено опасни помещения – бани,мокри помещения, помещения с влага и подобни – чл. 1799

Решението

Разделяне на консуматорите на отделни токови кръгове, защитени сотделни дефектнотокови защити или използване на тип “si”дефектнотокови защити на Schneider Electric, при които за праг на сработване 30mA изключването става при ток на утечка 28 –30 mA

При липса на данни за тока на утечка на електропотребителитеспоред Наредба No3 се приема 0.4 mA на 1 А работен ток.

При недобро полагане на електрическата инсталация (механичнинаранявания на изолацията на проводниците и др.) също възникваттокове на утечка. Когато при недобре изпълнена електрическаинсталация много токови кръгове се защитават от еднадефектнотокова защита може да възникне същият проблем, катогорния – токовете на утечка се сумират и могат да доведат до честислучайни изключвания.

Пример: изпълнение на инсталацията с мостов проводник положендиректно под мазилката, механични наранявания на изолацията приполагането, една дефектнотокова защита 30mA на входа на таблотопри голям брой изходящи токови кръгове.

Решението: намаляване броя на токовите кръгове, защитени от еднадефектнотокова защита

Препоръка:по принцип линии, защитени с дефектнотокова защита да не сеизпълняват с мостов проводник.

Селективност между дефектнотокови защити

При наличие на дефектнотокови защити на входа на таблото и нанякои от изходящите линии тяхното действие трябва да е селективнот.е. при ток на утечка трябва да изключи само защитата наповредения извод но не и тази на входа на таблото. За гарантиране населективност трябва да се осигури разлика в прага на сработване надвете защити най-малко три пъти и защитата на входа да еселективна s .

Пример – на извода 30mA, на входа 300mA s

Начин на доставка:

Доставките ни се извършва чрез куриерски фирма Speedy или Econt в срок от 1 до 3 работни дни. Цените за доставка до офис са фиксирани. Спиди до офис – 4.90 лв. и Еконт до офис - 6.90 лв. Цените за доставка до точен адрес  са променливи и се изчисляват, според трарифите на куриера и размер на наложен платеж, тегло и обем). При поръчки над 100 лв. получавате безплатна доставка доставка до офис на куриер.

Начин на плащане:

Наложен платеж - стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

Лош Добър

Технически спецификации

Технически спецификации
Сила на тока25А
Вид на продуктаАвтоматичен прекъсвач, Дефектнотокова защита
Степен на защитаIP20 - IP33
Захранващо напрежение230-400V
ЦвятБял
Размери91x63x73.5мм
Гаранция2 години