МАКС ТРЕЙД ОНЛАЙН
Количка
За покупки над 300 лв. - запитайте за индивидуални цени и решения

Аварийно осветление

Какво е аварийно и евакуационно осветление?

Аварийно осветление се използва, за да се осигури безопасно напускане на сграда при случаи на природно бедствие, пожар, авария или друг тип неизправност. Предназначението му е да освети пространството, когато е спряло електрическото захранване. Евакуационното осветление се захранва от независим източник на напрежение или се превключва автоматично при внезапно спиране на основното захранване.

Аварийните лампи имат основната задача да информират и ориентират хората. Върху тях има или могат да се поставят съответните надписи указващи посоката или какво действие трябва да се предприеме.

Аварийното осветление е стратегически разположено, за да осигури достатъчно ниво на осветеност в сградите, безопасността на хората при напускане на помещенията или да освети пътя на тези, които се налага да влязат в сградата при тъмнина. Като видът, параметрите и мястото, където ще бъде поставено трябва да бъде съобразено със съответните изисквания.

В България има няколко нормативи и стандарти за аварийно и евакуационно осветление, като всичко може да се обобщи в БДС EN 1838:2005 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”. Във всички случаи, ако не сте сигурни дали имате нужда от подобно осветление или къде трябва да го поставите, потърсете експерт, който да Ви посъветва.

Аварийното осветление намира широко приложение в производствени бази, цехове, станции, пунктове, обществени сгради, търговски сгради, болнични заведения, детски градини, училища, стадиони, концертни зали, театри, ресторанти и заведения.

Дежурното осветление е свързано към захранването на сградата за непрекъснато зареждане на вътрешните батерии, за да се осигури резервно захранване за осветлението. Това гарантира, че лампите остават запалени по време на прекъсване на електрозахранването, което позволява на обитателите лесно да намерят изходите, ако трябва да се евакуират от сградата.

Изискванията към аварийното осветление е да работи поне час, ако прекъсне захранването, за да може хората да продължат нормалната си дейност или да напуснат сградата. При всяка авария личната сигурност е на първо място и аварийните системи трябва да работят безупречно.

Инсталирането на аварийни осветителни тела и табели за евакуация при случай на пожар в дадено помещение трябва да отговаря на действащото законодателство и да бъде съгласувано. Поставянето на знаци за излизане от пожар и информационни табели за пожарна безопасност в помещенията е жизнено важно. Открояването на местата, където хората могат да намерят противопожарното оборудване или мястото за получаване на първа помощ, с указателните знаци, е от животоспасяващо значение.

Когато става въпрос за аварийно и евакуационно осветление все повече се търси LED такова, като водещо е голямата енергийна ефективност, намалените разходи и ниското влияние върху околната среда. Като голямо предимство на съвременните аварийни осветителни тела е, че имат вградена система за самотестване и спестяват усилието от постоянно следене дали функционират правлино.

Какви са видовете аварийно осветление?

Съществуват 3 вида аварийно осветление:

1. Аварийно осветление на евакуационните пътища.

Аварийното осветление осигурява бързата и безопасна евакуация от сграда чрез осветяване на нейните евакуационни пътища, като коридори и стълбища, както и местоположението на противопожарно оборудване - пожарогасители и оборудване за безопасност. Като такова осветлението на евакуационния път може да се разглежда като основно изискване за осигуряване на пожарна безопасност. Евакуацинното осветление трябва да работи поне за час и да включва и указателните светещи табели със знаци оказващи действията, които трябва да се предприемат.

2. Дежурно осветление за открити пространства - зона против паника.

Големите обществени сгради като търговски центрове, музеи, изложбени зали и други привличат значителен брой посетители, които няма да са запознати с оформлението на помещенията. Следователно може да настъпи паника, ако аварийната евакуация бъде предизвикана от звука на пожарната аларма. Осветяването на откритите пространства е от значение в такива ситуации, за да помогне при идентифицирането на евакуационни пътища и изходи и да насочи хората към тях.

3. Аварийни осветителни тела за високорискови зони.

Високорисковите зони са места, където се работи с машини или предмети, които могат да застрашат здравето и живота на хората. Аварийното осветление трябва да осигури възможността на хората да преустановят работа си безопасно и да предприемат необходимите процедури за изключване. Този тип осветление се прилага само в ограничен диапазон от сценарии.

Аварийно осветление за продължаване на работата се осигурява в случаите, когато внезапното изключване на работното осветление (при повреда) и свързаното с него нарушение на нормалното обслужване на машините и съоръженията води до:
1. взрив, пожар, отравяне на хора;
2. продължително нарушаване на технологичния процес;
3. нарушаване работата на такива обекти като: електрически станции, пунктове за управление на системите на водоснабдяване, канализация, топлофикация и климатизация на производствени помещения, помещения на дежурни пожарни постове, възли за радиопредаване и свръзки, диспечерски пунктове;
4. опасност от травматизъм на места с голямо струпване на хора;
5. нарушаване на нормалното обслужване на болни в операционни блокове, кабинети за бърза помощ и приемни на лечебни заведения.

Аварийно осветление за евакуация на хора се монтира при следните случаи:
1. в места, опасни за преминаване на хора, а също на основните проходи и на стълбите, които служат за евакуация на хора от производствени и обществени сгради, където работят или пребивават повече от 50 души, и по стълбите на 8- и повече етажни жилищни блокове, когато същите са без естествено осветление;
2. в производствени помещения с постоянно работещи в тях хора, където излизането от помещението при внезапно спиране на работното осветление (при повреда) е свързано с опасност от травматизъм поради продължаване на работата на производствените съоръжения, а също в производствени помещения с брой на работещите в тях повече от 50 души (независимо от степента на опасност от травматизъм) и в други помещения, където могат едновременно да се намират повече от 100 души.

Аварийното осветление за евакуация на хора осигурява минимална осветеност на пода и основните проходи 0,5 лукс в помещенията и 0,2 лукс на откритите територии.

Осветители за аварийно осветление за продължаване на работата и за евакуация на хора от помещения без естествено осветление, а също осветители за продължаване на работата в помещения с естествено осветление се присъединяват към независим източник на захранване или се превключват към него автоматично при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).

Осветители за аварийно осветление за евакуация на хора от помещения с естествена светлина се присъединяват към мрежа независимо от мрежата на работното осветление, започвайки от табло с ниско напрежение на подстанцията или от въвода в сградата. Допуска се захранване на осветители за аварийно осветление от мрежата на работното осветление при наличие на автоматично превключване към източник на захранване на аварийно осветление при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).

Горните разграничения служат за подчертаване на ролята на аварийното осветление за евакуация в пожарната безопасност и как то се адаптира и прилага, за всеки отделен случай, в зависимост от конкретната употреба и нивата на заетост на конкретна сграда и / или зони в нея. Нормата е аварийните и евакуационни тела да осигурят поне 10% от нормалното осветление. И за трите типа аварийно осветление важи правилото да се монтират на поне 2 метра височина, за да може да е максимално видимо.

Обозначителните знаци са светещи табели, които дават ясна инфорация за това къде е най-близкият изход. Те трябва да бъдат достатъчно големи и поставени на места, където могат да се видят лесно. За всички сгради, в които се събират голям брой хора, които прекарват известно време там, аварийното осветление е задължително.

Къде е необходимо аварийно осветление?

Аварийното осветление е проектирано да осигури достатъчно осветление в случай на прекъсване на електрозахранването. Освен че подчертава противопожарните изходи, правилно разположеното аварийно осветление осигурява основно осветление по целия евакуационен път, включително стъпала и стълбища, промени в посоката и точки за противопожарна техника и първа помощ.

Системата за аварийно осветление обикновено трябва да обхваща следното:

 • Всяка изходна врата - гарантирането, че изходните врати са добре осветени при извънредна ситуация, може да бъде разликата между евакуирането на сграда и заклещването вътре. Всички изходни врати трябва да бъдат добре осветени, за да се гарантира, че хората могат да идентифицират къде да отидат в края на евакуационните пътища.
 • Евакуационните маршрути - аварийните маршрути и изходи, изискващи осветление, трябва да бъдат снабдени с аварийно осветление с адекватна интензивност в случай на отказ на нормалното им осветление.
 • Пресичането на коридори - важно е да има аварийно осветление, което ясно осветява коридорите, където има промени в посоката. Това позволява на хората да идентифицират ясно своите средства за бягство и трябва да подчертава знаците за евакуационния път.
 • Стълбища - стълбите и стълбищните клетки могат да представляват потенциална опасност при извънредна ситуация. Аварийните светлини трябва да бъдат монтирани така, че всички стълби да се виждат.
 • Промени в нивото на пода - в зони, където подовата настилка може да стане неравна по пътя за евакуация, трябва да се монтира осветително тяло, така че да не бъде опасност за хората. Неравномерната настилка може да се състои от единични стъпала, рампи, наклонени подове и т.н.
 • Стаи без прозорци и помещения над 8m² - трябва да се осигури аварийно осветление във всички зони на помещения, до които персоналът и обществеността имат достъп. Аварийното осветление в зоните на тоалетната позволява на хората безопасно да се насочат към евакуационния път и помага да се избегне паническа ситуация.
 • Около противопожарна техника - точките за пожар и първа помощ могат да се окажат от съществено значение в случай на извънредна ситуация. Трябва да се инсталира аварийно осветление, за да се подчертае противопожарното оборудване и оборудването за първа помощ, така че те да могат да бъдат на разположение дори след прекъсване на мрежата.
 • Оборудване, което би трябвало да бъде изключено при спешни случаи.
 • Асансьори - инсталирането на аварийно осветление в асансьорите е от съществено значение, въпреки че те не трябва да се използват като евакуационен път. Тъй като е възможно обаче хората да са в процес на използване на асансьора, когато е необходима евакуация, те също трябва да бъдат осветени. Когато се прекъсне основното захранване на осветителните тела, трябва да има достатъчно осветление, за да могат ползвателите да реагират.
 • Площи в помещения, по-големи от 60m².

Не е необходимо да се осигуряват отделни осветителни тела за всеки елемент по-горе, но трябва да има достатъчно общо ниво на светлина, за да могат да бъдат видими и използваеми.

Къде трябва да се поставя аварийно осветление?

Търговските, индустриалните, институционалните, образователните, религиозните, медицинските и много други видове сгради обикновено изискват аварийно осветление.

Аварийните осветителни тела са предназначени да осветяват пътя в сградата, който води до изхода й, като гарантират, че хората могат да видят кои врати да използват, за да се евакуират безопасно от отделните стаи и в крайна сметка от цялата сграда.

 • Всички изходни маршрути от сградата, като стълбища и коридори, трябва да бъдат осветени с аварийни лампи, така че всеки с нормално зрение да може да види пътя към изхода.
 • Вътрешните стаи, бани и складови помещения, по-големи от килер нямат прозорци и поради това изискват аварийно осветление.
 • Аварийните осветителни тела трябва да бъдат разположени правилно, за да се предотвратят прекалено ярки или тъмни петна.
 • Светлините трябва да бъдат насочени по подходящ начин, за да осветяват пътеката. Лампите насочени към тавана или стената, не отговарят на изискванията, дори ако са монтирани на правилните места.

Къде трябва да се използва аварийно осветление?

Аварийно осветление се осигурява, когато нормалният източник на светлина се повреди или прекъсне тока. Следователно аварийното осветление обикновено се управлява чрез батерия, която не разчита на основното захранване. Понастоящем много сгради имат законово изискване за инсталиране на аварийно осветление, така че в случай на затъмнение да се осигури достатъчно светлина, която да води хората извън сградата, докато се движат около всякакви препятствия по пътя.

Аварийното осветление обикновено се инсталира в сгради с висока заетост, включително в апартаменти, общежития, търговски сгради, хотели, клубове, болници, училища, офиси, магазини и т.н. Вътре в сградите трябва да се монтира аварийно осветление във всички общи части и по всички евакуационни пътища. Евакуационните пътища трябва да са достатъчно осветени и да извеждат хората безопасно и ефективно от опасни ситуации.

Също така всяка открита площ, която е по-голяма от 60 квадратни метра, трябва да има и инсталирано аварийно осветление. Признава се, че по време на извънредна ситуация има високо ниво на паника, така че осветеността на зоната е важна, за да се избегнат инциденти.
Важно е да се отбележи, че може да има различни изисквания за аварийно осветление за различните сгради.

Следователно, в зависимост от резултатите от оценката, някои сгради може да се нуждаят от 3 часа аварийно осветление, за да поддържат работата си, докато при други сгради може да се изисква само час снабдяване с аварийно осветление.

Къде трябва да се поставят евакуационни табели?

Когато се поставя евакуационно осветление трябва да се има предвид следното:

1. Всяка врата, излизаща в коридор, който води към изхода на сградата, трябва да бъде ясно забележима и маркирана със знак, който гласи „EXIT“.
2. Указателните табели трябва да са осветени по всяко време и да имат резервна батерия за продължително осветяване в случай на прекъсване на електрозахранването. Табелата трябва да се състои от обикновени, четливи букви и да бъде с отличителен цвят, който да се откроява на фона.
3. Всички врати по изходния маршрут не трябва да имат декорации или оборудване, което да закрива знака нямат обзавеждане, декорации или оборудване, които закриват знака „EXIT“.
4. Видимостта на указателните табели трябва да бъде безпрепятствена през цялото време.
5. Ако посоката на движение не е очевидна, трябва да се монтират знаци по пътя към изхода, показващи посоката до най-близкия изход.
6. Вратите, които лесно биха могли да бъдат объркани с изход по изходния маршрут, трябва да бъдат маркирани „Not Exit“, „No Exit“ или да имат знак, указващ използването на стаята (килер, склад и т.н.).

Презареждат ли се батериите на аварийните лампи, след като електрическото захранване се възобнови?

Да. След като електричеството се възобнови в сградата, изтощената батерия автоматично ще започне да се зарежда. За съжаление тези батерии не издържат вечно. Акумулаторните батерии ще загубят способността си да се презареждат напълно след известно време и ще се наложи да закупите нова батерия, за да работи надеждно аварийната лампа.

Как се тестват аварийните и евакуационни осветителни тела?

За осветителните тела, които не се самотестват, потърсете малък бутон „Push to Test“, който намалява захранването на устройството и го въвежда в авариен режим. За необходимия месечен тест натиснете и задръжте този бутон за тридесет секунди, за да тествате крушките и батерията. Ако светлината или знакът светят при задържане на тестовия бутон и поддържат постоянна яркост през пълните тридесет секунди, Вашето устройство е преминало теста. Ако осветлението притъмнява или не се включва, ще трябва да се свържете с електротехник за отстраняване на неизправностите.

Има две опции за тестване на аварийните лампи. Можете да го направите, като използвате тестовия бутон на самата лампа или чрез спиране на захранването от разпределителното табло като намерите прекъсвача, който захранва аварийниото осветление. Ако няма отделен прекъсвач за него спрете цялото захранване ( Внимание: може да искате първо да запазите данни на компютри или подобни устройства, ако са свързани към същата верига.)

Повечето аварийни лампи или указателни табели имат малък бутон „TEST“ някъде на корпуса. Можете да натиснете и задържите този бутон за тридесет секунди, за да тествате светлините и батерията. Този метод работи добре, ако имате малко на брой аварийни тела и можете лесно да стигнете до тях. Светлините трябва да се включат и да останат на същото ниво на яркост тридесет секунди. Ако светлините не свеват веднага или някоя от тях не сработва трябва да се свържете с електротехник за ремонт.

За голям брой аварийни тела или за поне тридесетминутния тест, който се изисква всяка година, се използва втората опция за тестване. Спиране на захранването от разпределителното табло - прекъсвачът трябва да бъде изключен и да се наблюдават аварийните лампи, за да се определи дали те работят за тридесетминутното (годишно) или тридесетсекундното (месечно) тестване.

Най-добрата практика е да се води запис на всички тестове в дневника на пожарната безопасност.

Колко често трябва да се тества аварийното осветление?

По правило тестването на аварийните осветителни тела се прави ежемесечно за 30 секунди и ежегодно от 30 до 90 минути. Освен че осигурява правилното функциониране на аварийните блокове, то също допринася за поддръжката на батерията.

LED аварийно осветление

С все по-голям фокус върху опазването на околната среда, както и спестяване на енергия и разходи, светодиодите стават все по-популярен избор на светлинен източник за осветителни тела, включително и за аварийно осветление.

Светодиодите не съдържат живак и тяхната ниска консумация на енергия, висока ефективност и дълъг живот (обикновено 10 години) означават, че са по-екологични от почти всеки друг вид светлинен източник. Те се включват незабавно, за разлика от някои енергоспестяващи крушки и фактът, че са много по-малки от традиционната флуоресцентна тръба, означава, че има възможност за много по-стилни дизайни в аварийните осветителни тела.

Съвременните модели дори включват три самотеста: непрекъснат тест на батерията, тест на лампата и тест за продължителност. По време на живота на продукта това представлява значително намаляване на разходите за поддръжка.

Производител: LIGHTEX Код: 907AL0000200
LED авариен електронен блок IP20 max 40WТип: LED авариен блок Степен на защита: IP20 Мощност /Ват/: 40W Напрежение: 90-265 V AC Време на автономна работа при LED тела с външен драйвер/мин/: 50 минути (на 100%) Батерия: LiR 11.1V DC, 5200mAh Гаранционен срок на батерият..
117.00 лв. 131.00 лв.
Производител: Horoz Electric Код: 084-022-0010
LED къмпинг лампа 10W 7000K 360Lm акумулаторна соларна димируема IP20 HorozКъмпинг лампата може да се зарежда като се включи към захранващата мрежа или чрез соларния й панел - оставена на пряка слънчева светлина; Лампата е димируема; Къмпинг лампата свети след зареждане - 1 час - силна светлин..
33.00 лв. 37.51 лв.
Производител: България Код: Авариен блок
LED авариен блок IP20Тип: LED авариен блок Степен на защита: IP20 Мощност /Ват/: 10/1h:7/1.5h:3.5/3h Напрежение: 220 V AC Време на автономна работа при LED тела с външен драйвер/мин/: 60-180 Време на автономна работа при LED тръби-60см:120см:150см/мин/:60/40/20 Бат..
86.20 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 907AL0000100
LED авариен електронен блок IP20 max 20WТип: LED авариен блок Степен на защита: IP20 Мощност /Ват/: 20W Напрежение: 220-240 V AC Време на автономна работа при LED тела с външен драйвер/мин/: 90 минути (на 100%) Батерия: Li-ion 11.1V DC, 2600mAh Гаранционен срок на батерията:&nbs..
61.80 лв.
Производител: Horoz Electric Код: 084-014-0002
LED аварийно тяло EXIT 13W 7000-9000K 330Lm IP20 Horozстикер EXIT е включен в опаковката; аварийното тяло работи до 3 часа след пълно зареждане; акумулаторна батерия, презареждаема; аварийното тяло сработва автоматично след отпадане на напрежението...
24.43 лв.
Производител: Horoz Electric Код: 084-014-0003
LED аварийно тяло EXIT 16W 7000-9000K 410Lm IP20 Horozстикер EXIT е включен в опаковката; аварийното тяло работи до 3 часа след пълно зареждане; акумулаторна батерия, презареждаема; аварийното тяло сработва автоматично след отпадане на напрежението...
28.02 лв.
Производител: 2R Код: LED АВАРИЕН ОСВ. EXIT ЛЯВО/ДЯСНО - ДВУСТРАНЕН
..
53.10 лв.
Производител: 2R Код: LED HIDRANT
LED аварийно тяло HIDRANT ЕДНОСТРАННООсветителя HIDRANT е с вградени високоефективни LED светлоизточници, които допринасят за възможно най-ниската консумация на електроенергия и тялото има по-дълъг експлоатационен период. Благодарение на тях и на напрежението, с което този осветител е съвместими - с..
32.00 лв.
Производител: България Код: Аварийно IP65 10W
LED аварийно тяло влагозащитено EXIT 10W 1300Lm IP65  Светодиодно осветително тяло с автоматично светване при отпадане на мрежовото напрежение. В опаковката има и стикер EXIT..
91.00 лв.
Производител: COMMEL Код: 07350041
LED аварийно тяло влагозащитено IP65 346-202 3.3W 6000K 150Lm Commelаварийното тяло работи до 3 часа след пълно зареждане; в опаковката e включен стикер със стрелка; акумулаторна батерия, презареждаема; аварийното тяло сработва автоматично след отпадане на напрежението...
39.40 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 862AN0001050
LED лампа за къмпинг 8W 4000K 300Lm на батерии 3xLR20 IP54* Без включени батерии..
14.80 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 661AE0001118
Аварийно 24 LED 1.5W 2x4V 900mAh с EXIT,пиктограма човече и стрелка Lightex.2 години гаранция   ..
18.90 лв.
Производител: 2R Код: 18167
Аварийното тяло се прави по поръчка с избрания от Вас надпис.Изработката отнема 2-3 работни дни...
30.00 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 661AE0001213
LED аварийно тяло EXIT 13W 4000K 310Lm IP20 с пиктограма човече и стрелка Светодиодно осветително тяло с автоматично светване при отпадане на мрежовото напрежение. Издръжливост на лампата 1.5 часа Сила на светене 310lm В опаковката има и стикер EXIT..
26.65 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 661AE0001216
LED аварийно тяло EXIT 16W 4000K 340Lm IP20 с пиктограма човече и стрелка Светодиодно осветително тяло с автоматично светване при отпадане на мрежовото напрежение. Издръжливост на лампата 1.5 часа Сила на светене 340lm В опаковката има и стикер EXIT..
30.80 лв.
Производител: V-TAC Код: 899
LED аварийно тяло Samsung chip VT-511-S 3.8W 6000K 110Lm IP20..
37.00 лв.
от 1 до 24 от общо 37 резултата (2 стр.)
Бърза и сигурна доставка до области: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол